Verksamhetsidé

Verksamhet

Föreningens ändamål ska uppfyllas genom att utbyte av kunskap och erfarenheter inom föreningens intresseområde stimuleras på olika sätt. De främsta aktiviteterna för detta är att föreningen kontinuerligt

·      förmedlar utbildning

·      arrangerar medlemsmöten och/eller konferenser

·      bidrar till medlemmarnas kontaktskapande och nätverkande.


 

Organisation

Utveckla samarbetet, till exempel vid arrangemang av konferenser, med Sveriges Kommuner och Landsting, Brottsförebyggande rådet samt med 7-SÄK.


Medlemmar

Medlemskap kan innehas av fysisk eller juridisk person. Föreningen har tre medlemskategorier:

·      Individuellt medlemskap kan innehas av en enskild fysisk person. Individuellt medlemskap kan inte överlåtas.

·      Kollektivt medlemskap kan innehas av svenska offentliga organisationer, det vill säga organisationer och myndigheter som lyder under den svenska staten, samt de svenska landstingen och kommunerna. Varje medlemsorganisation har en röst vid årsmöte eller föreningsmöte. Samtliga anställda i varje medlemsorganisation har samma medlemsrättigheter som individuell medlem förutom rösträtt vid årsmöte eller föreningsmöte.

·      Företagsmedlemskap kan innehas av alla typer av organisationer som inte går under kollektivt medlemskap. Varje medlemsorganisation har en röst vid årsmöte eller föreningsmöte. Samtliga anställda i varje medlemsorganisation har samma medlemsrättigheter som individuell medlem förutom rösträtt vid årsmöte eller föreningsmöte.