Ansvar/Friskrivning

1. OffSÄK påtar sig ingen form av ansvar för det material som insändes för publicering i form av redaktionellt material, artiklar etc. Innehållet på hemsidan är inte nödvändigtvis OffSÄK:s uppfattning. OffSÄK påtar sig inget ansvar för problem, olyckor etc. som kan uppstå på grund av användning av material som finns på hemsidan. Materialet skall användas med omdöme. Nätverket vill fortlöpande arbeta på att felaktig information ändras/tas bort från hemsidan varför vi gärna mottar besked och påpekanden om fel och brister. Upplysande om icke fungerande länkar kan sändas till kansliet@offsak.se.


2. Inget material får användas i tryckta medier och/eller till kommersiellt ändamäl utan OffSÄK:s skriftliga accept. Det är inte möjligt att fritt använda bilder eller publikationer från OffSÄK:s webbsida eller från OffSÄK:s publikationer. Vid önskan om annonsering i OffSÄK:s produkter ombes Ni att vända Er till OffSÄK:s kansli, kansliet@offsak.se.

4. På denna webbsida och i dess material får inte göras ändringar, varken redigeringsmässigt eller tekniskt och får inte kopieras.

5. För det material, som ligger på OffSÄK:s webbsida gäller att så vitt det är möjligt att kontrollera, att materialet inte strider mot upphovsrätten. Om det uppdagas att det finns material som kränker upphovsrätten ber vi Er kontakta OffSÄK:s kansli, kansliet@offsak.se. Vid nedladdning och vidareförmedling av material som är tillgänglig via OffSÄK:s webbsida är det viktigt att man kontrollerar om materialet är upphovsrättsligt skyddat. Upplysningar om detta får man som regel på gällande webbsida som Du länkas till.

6. De webbsidor och länkar, som är förbundet med OffSÄK:s webbsida via länk, är inte under OffSÄK:s kontroll och OffSÄK har således inget ansvar för dessa.


7. Det står till OffSÄK fritt att ändra på webbsidan utan varsel.

8. OffSÄK förbehåller sig rätten att använda insänt material, helt eller delat. OffSÄK kan använda materialet på webbsidan, i nyhetsbrev eller på annat sätt, t ex att sända över materialet till tredje man.

9. OffSÄK frånskriver sig allt ansvar samt ersättningsansvar som kan följer av användningen av denna webbsida och tillhörande medier. Detta gäller även skador som följer av eventuella virusangrepp.

10. I övrigt hänvisas till de regler som gäller i  Sverige